UPKAČ SI-HU 2007-2013

2006 - 2013

Ohranjanje in gospodarjenje travniških sadovnjakov je pomembna naravovarstvena in družbena skrb. Zlasti v prostoru, ki je tradicionalno sadjarski (Pomurje in Porabje) in zavzema območje krajinskgea parka Goričko in Orség, bi tovrstna skrb morala biti z vidika prioritet na zelo visokem mestu. Pomen travniških sadovnjakov namreč ne sega zgolj na ozko področje naravoslovja (oziroma okoljevarstva/naravovarstva), ampak ima tudi svoje nesporne in močno poudarjene kulturno-sociološke in ekonomske vidike. Sistematično projektno reševanje tega zelo kompleksnega in perečega vprašanja, kako zagotoviti pogoje trajne ohranitve in ekonomske perspektive travniških sadovnjakov, pa zagotavlja nepogrešljiv in nenadomestljiv mehanizem za obstoj in razvoj tovrstnih habitatov in povezanega družbenega okolja. Z implementacijo zastavljenega projektnega dela bo namreč moč realizirati nekatere nujne sestavine trajnega in sistemskega ohranjanja teh habitatov, ter izoblikovati priložnosti za širši regionalni gospodarski razvoj čezmejnega področja Pomurja in Porabja. Pri tem gre za izvedbo florističnih, zooloških, sortnih in drugih popisov, izdelavo inventarizacije, pripravo posebne digitalne podatkovne baze, nakup ustreznega orodja, pripomočkov in strojev (kosilnice, žage, lestve ...), povezovanje deležnikov in vseh ostalih odgovornih za njihovo ohranitev, izvedbo osveščevalnih in izobraževalnih akcij (tematske poti, naravoslovni dnevi), izdajo posebnih publikacij, organizacijo dogodkov (delavnice, demonstracije, okrogle mize, posveti, seminarji, konference), posebnih dogodkov (kot npr. tradicionalni dnevi jabolk), postavitev temeljne infrastrukture: drevesnica, matični nasad, kolekcijski nasad; v nadaljevanju pa tudi vzpostavitev rednega sodelovanja in izmenjave med različnimi centri v čezmejni regiji, ki delujejo na tem področju. Zavedanje o vsestranskem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov bi moralo biti že na nivoju osnovnošolske populacije nekaj samoumevnega, specifični ekološki, estetski, kulturni in drugi vidiki visokodebelnih travniških sadovnjakov pa bi se morali vgraditi v zavest povprečno osveščenega prebivalca vsaj tistih območij, kjer so ti sadovnjaki tradicionalni element kulturne krajine, kar nedvoumno drži za območje Pomurja in Porabja. Nenazadnje, predstavljajo tudi odlični vzgojno-učni model, kako trajnostno zadovoljiti razvojne in druge potrebe človeka v ruralnem prostoru (potreba po hrani, pijači, razvedrilu, oddihu, rekreaciji, estetskem doživljanju itd), ter imajo velik vpliv na zagotavljanje pogojev ohranjanja, vzdrževanja, osveščanja, promocije in trženja produktov visokodebelnih travniških sadovnjakov.

Splošni cilj projekta je trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja (vzpodbujanje in zagon gospodarskih priložnosti, zmanjševanje odseljevanja). Skozi učinkovito ohranjanje in upravljanje naravnih habitatov se bo na projektnem območju spodbujalo gospodarsko sodelovanje in izmenjavo izkušenj na področju razvoja in trženja naravnih produktov, kakor tudi dvig javnomnenjske zavesti o vrednosti in pomenu travniških sadovnjakov. Skozi izvajanje projekta se bodo vzpostavili modeli prenosa znanja in izkušenj med ključnimi strokovnjaki in ostalimi deležniki v procesu, kar bo osnova za razvoj trajnostnih mrež znanja v čezmejnem območju projekta. Projekt bo tako prispeval k dvigu konkurenčnosti čezmejnega območja med Slovenijo in Madžarsko in ustvaril trajnostne pogoje za izkoriščanje razvojnih priložnosti na področju sonaravnega gospodarjenja ter dvigu dodane vrednosti območja. Posledično se bo zmanjševala »depopulacija« območja, saj bo regija postala bolj atraktivna z novimi priložnostmi razvoja okolju prijaznih poslovnih praks

Specifični čezmejni cilji

Vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrste ter elementa estetske vrednosti kulturne krajine.
Integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja) in vzpostavitev prekomejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov.
Vzpostavitev omrežij znanja med ključnimi deležniki v prostoru (vedenja, pridobljena skozi projektna usposabljanja, se formalno in neformalno širijo v obmejnem območju).
Vzpostavitev kritične mase travniških sadovnjakov: obnovitev že obstoječih območij travniških sadovnjakov n vzpostavitev novih površin z namenom zagotavljanja rajnosti travniških habitatov.
Vzpostavitev zavedanja o smotrnosti in izgradnja streznih mehanizmov ter infrastrukture za ekonomsko zrabo produktov travniških sadovnjakov v obliki rajnostnega podjetništva (pridelava in predelava sadja).
Splošna ozaveščenost o vsestranskem pomenu isokodebelnih travniških sadovnjakov.
Ohranjanje naravne dediščine s posebnim poudarkom a ohranjanja jezika in identite slovenske manjšine na Madžarskem, ki jo projekt v celoti zajema

 

Projekt je tako po svoji vsebinski, strokovni, tehnični, kot izvedbeni plati zelo kompleksen in heterogen. V sklopu izvajanja aktivnosti je posebna ozornost namenjena tako izvajanju naravovarstvenih, kot družbeno osveščevalnih in izobraževalni aktivnosti. Projekt bo vzpostavil digitalno bazo prostorskih in drugih podatkov o travniških sadovnjakih in ključnih živalskih vrstah (ptice, metulji, ose) na projektnem območju. Vzpostavljena bo partnerska mreža med različnimi upravljavci območij, kjer prav tako potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov, kakor tudi neformalna čezmejna zveza pridelovalcev sadja. Na sedežu upravljavca Parka Goričko in Narodnega parka Őrség bo vzpostavljena posebna pisarna projekta oživljanja travniških sadovnjakov in ohranjanja kulturne krajine. Skozi izvajanje aktivnosti projekta bo omogočen dvig ozaveščenosti in strokovne usposobljenosti za delo v travniških sadovnjakih (na čezmejnem območju bodo izvedene delavnice tako za pridelovalce, kot predelovalce sadja). Projekt bo vzpostavil ponovno oživitev in dobro produktivno in ekološko stanje že obstoječih, pa vendarle zanemarjenih travniških sadovnjakov, kakor tudi skrbno varovan fond posebej občutljivih in dragocenih lokalnih tradicionalnih sadnih sort za namene razmnoževanja, promocije in osveščanja. Skozi projekt se bodo vzpostavili strokovni referenčni okviri za natančno ločevanje visokodebelnih sadovnjakov od ostalih, kar bo poseben znanstveni dokument širšega mednarodnega pomena. Z namenom uporabe pri oblikovanju trajnostnih okoljevarstvenih politik se bodo izdelale upravljavske smernice in naravovarstveni ukrepi, izvedene bodo specifične naravovarstvene raziskave ptic in njihovih habitatov, kakor tudi popis le teh. V okviru projekta bo zagotovljena tehnično-strojna usposobljenost za izvajanje vseh potrebnih del za ohranitev travniških sadovnjakov in predelavo njegovih izdelkov, aktivnosti projekta pa bodo omogočile seznanitev medijev in širše javnosti o izvajanju projekta, s posebnim poudarkom na osveščanju mlajših populacij, kot bodočih aktivnih akterjev na tem zavarovanem področju.

prenos

Összefoglaló (520.73 KByte)

Nazaj Share